ارزیابی فاصله ژنتیکی ارقام چای (.Cammellia sinensis L) با استفاده از الکتروفورز

در این تحقیق پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر، پروتئین‌های محلول برگ و یک سیستم آنزیمی (استراز) در 12 رقم چای (Camellia sinensis L.) مورد مطالعه قرار گرفت. باندهای پروتئینی به روش الکتروفورز سدیم دودسیل سولفات ژل پلی‌آکریل آمیدو باندهای آنزیمی به روش الکتروفورز ژل پلی‌آکریل آمید جداسازی شدند. در مجموع 47 نوار بدون ابهام و تکرارپذیر مشاهده شد که از آنها برای برآورد فاصله ژنتیکی ارقام چای استفاده شد. ارقام در فاصله 1/0 تا 5/0 خوشه‌بندی شدند و میانگین فاصله ژنتیکی آنها 316/0برآورد شد. خوشه‌بندی ارقام برحسب 47 نوار، با استفاده از ضریب جفت و جور شدن ساده و به روش UPGMA  انجام گردید. برش دندروگرام از نقطه‌ای نزدیک به میانگین، ارقام را به سه کلاس گروه‌بندی می‌نماید. کلاس 1: ارقامDN ، 62/5،B275 ، 11و 24، کلاس2: ارقام 10، 14، 19، 20 و 31 و کلاس 3: ارقام 28 و 100. حضور ارقام سریلانکایی در یک کلاس و ارقام انتخابی در کلاس دیگر حاکی از عدم تشابه آنها و زیاد بودن فاصله ژنتیکی آنها است. البته در داخل هر کلاس نیز تنوع ژنتیکی واضحی مشاهده می‌گردد.

نویسندگان: احمد محمود زاده- رضا حیدری- معصومه جمال امیدی

منبع:علوم کشاورزی و منابع طبیعی تابستان 1382; 10(2):73-80

 

متن کامل این پژوهش را از این نشانی دانلود کنید:

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51413820207.pdf

 

/ 0 نظر / 16 بازدید