ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و آنتی اکسیدانی چای سفید


نویسند‌گان:

[ اکرم شریفی ] - گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران
[ فریبا هرمزی ] - گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران
[ امیرحسین الهامی راد ] - گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران
چکیده

هدف: این پژوهش به هدف معرفی چای سفید انجام گرفت. چای سفید، حداقل فرآوری شده، از غنجه و 1 تا 2 برگ خیلی جوان بعد از غنچه گیاه چای، که تحت عمل اکسیداسیون قرار نگرفته تولید می شود و منسوب به بالاترین محتوای ترکیبات فنلی است. روش پژوهش: در این تحقیق ابتدا شش نمونه چای سفید موجود در بازار ایران از نظر ویژگی های کمی، کیفی، فیزیکوشیمیایی و میکروبی به دلیل عدم وجود استاندارد چای سفید در داخل و خارج از کشور، با استاندارد ملی ایران در مورد چای سبز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. اثر دما و زمان دم آوری بر روی میزان توتال کاتچین ها وکافئین چای سفید به روش HPLC تعیین شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد بالاترین میزان غلظت کافئین،کل کاتچین ها و بویژه بالاترین غلظت EGCG در نمونه های دم آوری شده در دمای 80 درجه سانتی گراد در زمان 50 دقیقه نسبت به سایر زمان ها و دماهای استخراج این ترکیبات در این پژوهش بود. اثر نوع چای سفید بر میزان استخراج کل کاتچین ها و کافئین در سطح یک درصد معنی دار و چای سفید سری لانکا نسبت به سایر انواع چای آزمون شده در این تحقیق دارای بالاترین مقدار استخراج بود. نتیجه گیری کلی: چای سفید منبع سرشار از کاتچین ها، آنتی اکسیدان های قوی و ترکیبات فعال زیستی است و کافئین اثر سینرژیست بر اثرات مفیدکاتچین ها دارد.


کلمات کلیدی: چای سفید ، کافئین ، کاتچین، HPLC،، دمای دم آوری، زمان دم آوری

جهت دریافت متن کامل این مقاله به نشانی رایانامه من

m.sanjary@gmail.com

درخواست دهید.


/ 0 نظر / 36 بازدید