آمار صادرات چای ایران در سال 1392

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1392

تاجیکستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

2,469,757

74,885,019,716 Rls.

3,011,916 $

2

1392

اندونزی

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

2,496,530

61,593,710,360 Rls.

2,482,710 $

3

1392

تاجیکستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

2,223,703

56,084,077,506 Rls.

2,246,040 $

4

1392

ترکیه

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

2,149,253

52,557,658,957 Rls.

2,120,854 $

5

1392

ازبکستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

1,287,869

31,962,663,218 Rls.

1,274,975 $

6

1392

اندونزی

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

1,674,625

31,795,943,628 Rls.

1,276,874 $

7

1392

عراق

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

1,052,091

31,372,295,327 Rls.

1,263,304 $

8

1392

کنیا

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

1,012,740

26,506,265,660 Rls.

1,069,640 $

9

1392

ترکمنستان

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

559,942

25,618,649,404 Rls.

1,034,061 $

10

1392

فدراسیون روسیه

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

774,838

25,291,589,262 Rls.

1,015,849 $

11

1392

آلمان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

945,905

21,604,199,658 Rls.

870,508 $

12

1392

افغانستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

680,282

17,918,810,715 Rls.

719,399 $

13

1392

گرجستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

713,815

17,727,774,773 Rls.

714,923 $

14

1392

هند

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

582,635

15,196,453,316 Rls.

613,674 $

15

1392

امارات متحده عربی

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

584,740

14,460,208,125 Rls.

584,750 $

16

1392

ازبکستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

557,248

13,980,988,051 Rls.

562,813 $

17

1392

پاکستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

652,029

13,501,734,952 Rls.

544,394 $

18

1392

هلند

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

590,412

13,478,126,186 Rls.

542,804 $

19

1392

هند

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

665,269

12,384,794,756 Rls.

498,276 $

20

1392

ترکیه

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

446,374

11,185,183,928 Rls.

451,645 $

21

1392

ترکمنستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

340,077

10,114,334,422 Rls.

408,087 $

22

1392

آذربایجان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

353,061

8,761,898,680 Rls.

353,403 $

23

1392

ازبکستان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

324,512

8,581,258,532 Rls.

345,135 $

24

1392

افغانستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

287,259

8,442,794,484 Rls.

340,070 $

25

1392

پاکستان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

730,953

8,114,509,991 Rls.

327,234 $

26

1392

هلند

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

670,150

7,652,144,120 Rls.

308,380 $

27

1392

امارات متحده عربی

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

386,540

7,497,344,890 Rls.

302,290 $

28

1392

ترکمنستان

09021000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

142,049

7,070,677,017 Rls.

285,354 $

29

1392

تاجیکستان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

215,904

5,385,732,951 Rls.

217,904 $

30

1392

آلمان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

443,260

5,100,571,090 Rls.

205,560 $

31

1392

افغانستان

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

88,175

3,945,381,090 Rls.

158,714 $

32

1392

جمهوری عربی سوریه

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

125,250

3,785,111,500 Rls.

152,500 $

33

1392

مالزی

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

161,950

3,718,179,532 Rls.

149,898 $

34

1392

فرانسه

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

145,650

3,612,334,050 Rls.

145,650 $

35

1392

ترکمنستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

170,377

3,456,798,260 Rls.

138,944 $

36

1392

اسپانیا

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

132,000

3,279,936,000 Rls.

132,081 $

37

1392

اردن

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

116,700

3,062,392,270 Rls.

123,510 $

38

1392

چین

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

107,460

2,936,421,026 Rls.

118,206 $

39

1392

تاجیکستان

09021000

/ 1 نظر / 7 بازدید
مظفری

سلام.این چای صادر شده همه داخلی هستن؟