بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای

در این پژوهش برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای ایرانی (رقم لاهیجان) بررسی، و با ویژگی‌ های روغن ‌های استحصالی از دانه آفتابگردان (رقم فارس) و میوه زیتون ( رقم گیله زیتون) از نظر درصد اسیدهای چرب‌، عدد پراکسید، عدد یدی، ‌عدد صابونی و مدت زمان ماندگاری مقایسه شد. همچنین، روغن بذر چای در دو سطح پنج و ده سطح پنج و ده درصد‌، به روغن‌ های آفتابگردان و زیتون افزوده شد و ماندگاری آنها با شاهد مقایسه گردید.
نتایج نشان داد که روغن بذر چای از نظر خواص تغذیه ای و پایداری،‌ روغنی مناسب است. آزمایش ماندگاری این روغن‌ ها در دمای 63 درجه سانتی ‌گراد نشان داد که ماندگاری روغن بذر چای بیش از آفتابگردان و در حد ماندگاری آفتابگردان و زیتون افزوده شد و ماندگاری روغن آفتابگردان در حالت مخلوط بذر چای افزایش می ‌یابد.

 

نویسندگان: عطایی داوود,سحری محمدعلی,حامدی منوچهر

منبع: 

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) پاییز 1382; 7(3):173-184.

متن کامل این مقاله را از این نشانی می توانید دانلود کنید:

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55713820303.pdf

/ 0 نظر / 6 بازدید