# سازمان_چای

قیمت برگ سبز چای پس از انقلاب (1358-1396)

سال قیمت برگ ممتاز(ریال) قیمت درجه 1(ریال) قیمت درجه 2(ریال) توضیحات 1358   55 50   1359   55 50   1360   65 60   1361   70 63   1362   70 63   1363   90 78   1364   98 82   1365   98 82   1366   125 95   1367   150 114   1368   190 137   1369   280 180   1370   460 260   1371   520 320   1372   650 420   1373   750 480   1374   850 550   1375   920 600   1376   1050 740   1377 1500 1200 760   1378   1350 950   1379 2000 1600 1200   1380 2200 1820 1350   1381 3200 2200 1200 خرید به صورت شناور و بر اساس ترکیب اجزای برگ ارائه شده قیمت گذاری     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید