ارزیابی عملکرد اجرای طرح اصلاح ساختار چای از نگاه چایکاران

ارزیابی عملکرد اجرای طرح اصلاح ساختار چای از نگاه چایکاران (مطالعه موردی: دهستان دیوشل، شهرستان لنگرود)

مطیعی لنگرودی سیدحسن*,پوررمضان عیسی,قاسمی وسمه جانی ابوطالب

چایکاری از جمله مشاغل اقتصادی در بخش کشاورزی است که در مناطق شمالی کشور تعداد زیادی از ساکنین منطقه را به خود مشغول نموده است، و نقش مهمی در برآورد نیازهای معیشتی خانوارهای منطقه دارد. به رغم این مهم در پی مشکلاتی که در کشت و صنعت چای کشور وجود داشت، جهت بهبود اوضاع و سروسامان دادن به وضعیت کشت و صنعت چای ایران، در سال 1379 طرح اصلاح ساختار چای به اجرا درآمد. اکنون پس از گذشت حدود یک دهه از زمان اجرای طرح، ارزیابی تحقق اهداف طرح و میزان رضایتمندی بهره برداران با مشارکت مردم محلی و گروه های ذینفع، ضروری می باشد.
در همین راستا پژوهش حاضر در دهستان دیوشل شهرستان لنگرود انجام پذیرفت. جامعه آماری، چایکاران دهستان موردنظر می باشند که 235 بهره بردار با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز از مطالعه کتابخانه ای و پیمایش میدانی و همچنین ابزار پرسشنامه استفاده شده است و برای داده پردازی و تحلیل اطلاعات نیز نرم افزار 
spss مورد بهره برداری قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طرح مورد چندان موفق نبوده و اهداف پیش بینی شده در طرح تحقق نیافته، و اجرای طرح اصلاح ساختار چای، منجر به نارضایتی چایکاران از وضعیت کشت و صنعت چای گردیده است. با توجه به اشتغال گروه زیادی از روستاییان نواحی شمال کشور و منطقه مورد مطالعه، در این فعالیت اقتصادی، جهت پایداری این کشت و صنعت تجدیدنظر در این طرح ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.

چشم انداز جغرافیایی بهار 1389; 5(10):37-56

متن کامل این مقاله را از این نشانی دانلود کنید:

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6005013891002.pdf

/ 0 نظر / 5 بازدید