دلم یک فنجان چای داغ می خواهد


دلم یک فنجان چای داغ می خواهد
و یک دوستو زمزمه رهایی ازاسارت دستهای سرد بی روح این شب شومولی می ترسم نیاید ...آخر....حساب کار دستم هستبارهاچشمان انتظارم خشکیده.....دیگر چیزی نمی گویم...پشت این انتظار خواهم ماندبه معجزه دستان گره خورده مان.ایمان دارمفقطاز آن فنجان داغ میترسم که از دستم بیافتدو از آن جاده که به مقصد نرسیده دو تکه می شود!آه...می ترسم….

/ 0 نظر / 163 بازدید