بررسی اثر روشهای مختلف عمل آوری بر کیفیت چای در ایران

در بررسی حاضر سعی شده تا روشهای مختلف عمل آوری چای با یکدیگر مقایسه و زمان بهینه برای مرحله پلاس و تخمیر مشخص شود. نمونه ها از ایستگاه تحقیقات چای لاهیجان جمع آوری شده و سپس برگهای جوان و مسن به طور جداگانه عمل آوری شدند. از دو مدت زمان مختلف 20 و 24 ساعت برای مرحله پلاس و 2 مدت زمان مختلف 3 و 3.5 ساعت برای مرحله تخمیر استفاده شد. سپس سنجش های مختلف بر روی تمام نمونه ها انجام گردید. مقدار متوسط تی فلاوین و تی روبیژین در نمونه های حاصل از برگ جوان بالاتر از نمونه های حاصل از برگ مسن بود. بالاترین مقدار تی فالوین و تی روبیژین در نمونه های ماه خرداد مشاهده گردید. مقدار کافئین تغییرات نامنظمی را در طی عمل آوری نشان داد. همچنین برگهای جوان مقدار کافئین بالاتری نسبت به برگهای مسن داشتند. مقدار عناصر معدنی نظیر سدیم، پتاسیم و فسفر در طی عمل آوری چای تغییراتی را نشان نداد. در برگهای جوان مقدار عناصر معدنی بالاتر از برگهای مسن بود. میانگین مقدار سدیم (10 تا 60) پتاسیم (10000 تا 20000) و فسفر (400 تا 1200) میکروگرم در هر گرم چای خشک بود. مقدار فلوراید در طی عمل آوری چای هیچ تغییری نشان داد. بین میزان فلوراید در انواع چای حاصل از برگ جوان و برگ مسن هیچ تفاوت معنی داری مشاهده نگردید و متوسط مقدار فلوراید بین 90 تا 160 میکروگرم در هر گرم چای خشک بود.

 

نویسندگان: مهناز اقدسی و حسن ابراهیم زاده معبود

منبع: علوم کشاورزی و منابع طبیعی پاییز 1379; 7(3):47-54


/ 0 نظر / 6 بازدید