جذب مس از محلولهای آبی با پسماند چای اصلاح شده با نانو ذرات مگنتیت

آلودگی آب و خاک به فلزات سنگین تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت بشر است. یافتن روشی موثر برای پالایش این فلزات از آب اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام این پژوهش امکان یابی اصلاح پسماندهای چای با نانو ذرات مگنتیت و بررسی کارایی آن برای حذف فلز مس از محلولهای آبی بود. به این منظور جاذب طبیعی از پسماند چای تولید و با نانو ذرات مگنتیت اصلاح گردید. ویژگی های جاذب با استفاده از SEM و طیف سنجی مادون قرمز تعیین شدند. اثر پارامترهای مختلف مانند زمان تماس،pH محلول مس، غلظت فلز و غلظت جاذب بر شدت حذف مس بررسی گردید. نتایج نشان داد با افزایش pH از 2 تا 5، درصد حذف مس از 87 به 98 درصد افزایش یافت و حداکثر جذب در pH برابر 5 حاصل شد. با افزایش غلظت اولیه مس، درصد حذف آن از 98.5 به 89 درصد کاهش و با افزایش مقدار جاذب، درصد حذف به 94.6 درصد افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که جذب فلز مس از هر دو مدل همدمای لانگمیر و فروندلیچ پیروی می کند. ظرفیت جذب لانگمیر 22.4 میلی گرم بر گرم به دست آمد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد پسماندهای چای اصلاح شده با نانو ذرات مگنتیت توانایی بالایی در حذف مس از آبهای آلوده دارند. همچنین جداسازی جاذب پس از حذف فلزات آسان است.

 

نویسندگان: سیدمعصومه حسینی-احمد فرخیان فیروزی- علی اکبربابایی-فریبا حیدری زاده

منبع:  آب و فاضلاب :   1392 , دوره  24 , شماره  4 (مسلسل 88) ; از صفحه 112 تا صفحه 119

دانلود متن کامل از این نشانی:

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/71413928812.pdf

/ 0 نظر / 4 بازدید