معماری کلان زنجیره عرضه چای ایران

نویسندگان:  امین ناصری محمدرضا, مرادی مرتضی, ملیحی احسان       چکیده: 

صنعت چای ایران علی رغم داشتن استعداد های بالقوه در زمینه تولید، فرآوری و تجارت در چند سال اخیر دچار بحران شده است. وابستگی مستقیم بیش از 60000 خانواده به کشت و تولید چای و همچنین جایگاه خاص چای در سبد مصرفی خانواده های ایرانی، ضرورت تدوین استراتژی و ساختار مناسب برای صنعت چای ایران را دو چندان کرده است. از این رو در این مقاله وضعیت جهانی و داخلی تولید و تجارت چای ارزیابی شده و با استفاده از مدل الماس گون پورتر - به عنوان چارچوب مطالعه رقابت پذیری - نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید صنعت چای مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این زنجیره عرضه چای کنیا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید و تجارت چای ارزیابی شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که فقدان مدیریت یکپارچه در زنجیره عرضه صنعت چای مهمترین و اساسی ترین عامل تضعیف این صنعت بوده است. همچنین ایجاد ساختارهای پشتیبان در بخش های مختلف زنجیره عرضه چای و حاکم شدن تفکر مدیریت یکپارچه بر زنجیره تولید چای و ایجاد وابستگی بین سرنوشت بخش های در گیر در زنجیره عرضه می تواند به عنوان عاملی در شکل گیری مکانیزم های تقویت کننده مزیت رقابتی صنعت چای مطرح شود.

  کلید واژه: چای، استراتژی، مدیریت زنجیره عرضه، رقابت پذیری، مدل الماس گون پورتر  

دانلود متن کامل

/ 0 نظر / 60 بازدید