برآورد تابع تقاضای گروه چای برای خانوارهای شهری ایران

عنوان کامل تحقیق:

برآورد تابع تقاضای گروه چای برای خانوارهای شهری ایران (1369-1383) کاربردسیستم مخارج خطی به روش داده های ادغام شده

نویسند‌گان:

سیاوش فلاح پور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
علیرضا کرباسی ] - استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:

چای یکی از رایج ترین نوشابههای غیرالکلی و تخدیری است که مردم اکثر کشورهای جهان آن را مصرف می کنند . مصرف سرانه جهانی چای در سال حدود 500 گرم است در حالی که این رقم برای کشور ما به بیش از 1.5 کیلوگرم در سال می رسد . با توجه به مصرف نسبتا بالای چای و عمومیت این مصرف در ایران و این نکته که هزینه چای سهم نسبتاً زیادی را در مخارج کل گروه های کم درآمد تشکیل می دهد، تعیین جایگاه این کالا در سبد مصرفی خانوارها اهمیت می یابد . 
این تحقیق تابع تقاضای چای را برای مناطق شهری در دوره زمانی 1369-83 با کاربرد مدل ( LES سیستم مخارج خطی ) و استفاده از داده های ادغام شده - ادغام داده های سری زمانی و مقطعی به صورت دهک و سال - برآورد کرده و ضرائب مربوط به کشش های قیمتی و درآمدی را ارائه می کند. در ضمن برای اجتناب از حصول نتایج کاذب، آزمون پایایی داده های ترکیبی انجام شده است. بر اساس کشش های قیمتی و درآمدی به دست آمده، در تمام دوره و برای کلیه گروه های درآمدی،چای کالایی ضروری است. همچنین نتایج نشان میدهد که این کالا در طول زمان در جهت لوکس شدن پیش می رود، هرچند تا رسیدن به این سطح فاصله زیادی دارد .

 

لینک دانلود فایل مقاله به شکل word: 

http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1021232.doc

 

لینک دانلود مقاله به شکل PDF:

http://www.agri-peri.ir/AKHBAR/cd2/full%20text/PD/Poster/PD%20(3).pdf
/ 0 نظر / 14 بازدید