بررسی تغییرات کمی و کیفی پراکسیداز در ضمن رشد و نمو گیاه چای Camellia sinensis

فعالیت پراکسیدازی (POD) گیاه چای درارقام دارجیلینگ آسام ، شوروی و صد به صورت ماهانه و در طی یکسال به طور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت . روند فعالیت آنزیم در سه برگ سرشاخه از بهار تا زمستان در کلیه ارقام مورد بررسی دارای سیر صعودی بود و از برگ اول تا سوم فزونی می یافت .در مقایسه 4 رقم یاد شده از نظر میزان فعالیت آنزیمی ، برتری قابل توجه رقم آسام را نسبت به سایر ارقام روشن ساخت . ظهور نوارهای پراکسیدازی برگ چای بر روی ژلهای پلی کریل آمید (PAGE) که با استفاده از آب اکسیژنه و بنزیدین صورت گرفت نشان داد که نوارهای مذکور از اوزان مولکولی بالایی برخوردارند و همگام با روند افزایش آنزیم از بهار تا زمستان تعداد ایزوزیمهای پراکسیدازی نیز افزایش می یابد. نتایج حاصل رابطه بین کیفیت برگ چای (بهاره بودن یا نبودن) و فعالیت پراکسیدازی و ایزوزیمهای مربوط را نشان می دهد.

 

نویسندگان: حسن ابراهیم زاده معبود- افسانه تیموری

منبع: مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان 1382; 17(1):167-180

/ 0 نظر / 6 بازدید