اثرات مصرف بهینه چند عنصر مهم غذایی بر عملکرد و کیفیت چای

به منظور بررسی اثر انواع کودهای ازته، پتاسه و عنصر کم مصرف بر عملکرد و کیفیت چای آزمایشی در سال 1377 در مرکز تحقیقات چای فشالم فومن واقع در 15 کیلومتری رشت انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه فاکتور در سه تکرار پیاده شد. کود ازته و پتاسه هر کدام در دو سطح به شکل فاکتوریل در کرت‌های اصلی و عناصر کم مصرف در چهار سطح در کرت‌های فرعی توزیع شدند. این آزمایش شامل 10 برگ چینی بود که عملکردهای کل محصول از حاصل جمع 10 نوبت برداشت برگ‌های سبز چای به دست آمد و برای بررسی کیفیت چای، درصد تانن و عصاره آبی در دو نوبت و درصد کافئین در یک نوبت اندازه‌گیری شد. مصرف عناصر کم مصرف به خصوص ترکیب تیماری سولفات منیزیم و سولفات روی در افزایش عملکرد کل اثر معنی‌داری (در سطح 5 درصد) داشت. اثر سه جانبه کودهای ازته و پتاسه همراه با عناصر کم مصرف بر روی درصد کافئین برگ در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود و در این مورد ترکیب کودهای اوره به همراه کلرور پتاسیم (اثر متقابل ازت و پتاس) بدون حضور عناصر کم مصرف بهترین تاثیر را در افزایش کافئین برگ داشته است.

نویسندگان: شهرام صداقت حور- سیروس مسیحا-محمد جعفر ملکوتی

منبع: علوم کشاورزی و منابع طبیعی تابستان 1382; 10(2):81-89

متن کامل این پژوهش را از این نشانی دانلود کنید:

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51413820208.pdf

 

/ 0 نظر / 7 بازدید