بررسی تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان چای در مناطق شهرى ایران

نویسندگان 1حبیب الله سلامی؛ 2محمدرضا پاکروان؛ 3محمد کاوسی کلاشمی 1استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران 2دانشجوی دکتری سیاست و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران 3دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده تحقیق حاضر پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان ایرانی برای سبد کالایی چای در دوره زمانی 86-1369را مورد آزمون قرار داده است. برای این منظور، از آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده استفاده شده است. نتایج بررسی اصل ضعیف ترجیحات آشکار شده ( WARP) نشان می دهد که در سال 1374 یک تناقض در ترجیحات مصرف‌کنندگان این کالا وجود دارد و فرضیه پایایی ترجیحات مصرف‏کننده نقض می‌شود. محاسبه آماره‌ی K-W برای بررسی ساختاری بودن نقطه نقض ماتریس WARP نیز دلالت بر وجود یک تغییر ساختاری در این سال دارد

دانلود متن کامل از وبلاگ چای ایرانی

/ 0 نظر / 46 بازدید