توان آللوپاتی گیاه چای (.Camellia sinensis L) بر جوانه زنی بذرها

عنوان کامل تحقیق:

توان آللوپاتی گیاه چای (.Camellia sinensis L) بر جوانه زنی بذرها و تکوین دانه

رست های گیاه جو (.Hordeum vulgar L) و ماش (.Vicia sp)


 

آللوپاتی که دگرتاثیری بین گیاهان نیز نامیده می شود، محصول میان کنش گیاهان با واسطه مواد تاثیرگذار است. در این پژوهش اثرات آللوپاتی عصاره های آبی برگ های گیاه چای (Camellia sinensis L.) در مراحل متفاوت تکوینی (برگ های بسیار جوان، میان سال و مسن) و غلظت های 1، 3 و 5 درصد، بر جوانه زنی بذرها و تکوین دانه رست های گیاه جو (.Hordeum vulgar L) و ماش (.Vicia sp) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پس از تیمار با تمامی عصاره ها در غلظت های متفاوت، جوانه زنی در جو متوقف شد. در ماش رشد ریشه، سطح برگ و وزن تر در تمام غلظت های عصاره های برگی چای کاهش یافت. وزن خشک نیز تنها در تیمار با عصاره های 3 و 5 درصد برگ های بسیار جوان افزایش یافت. نتایج بافت شناسی در ماش نشان داد که تار کشنده تنها در نمونه کنترل و ریشه های فرعی در تیمار با عصاره برگ های بسیار جوان با غلظت 1 درصد و برگ های میان سال 1 و 3 درصد وجود داشت. حجم پارانشیم پوستی در تیمار باعصاره برگ های بسیار جوان و میان سال برای غلظت 5 درصد و تمام غلظت های عصاره برگ های مسن توسعه یافت. دسته های آوندی در تیمار با عصاره برگ های بسیار جوان 3 و 5 درصد توسعه یافته بود.

 

نویسندگان: احمد مجد- هدیه دیباه- طاهر نژاد ستاری- فائزه قناتی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

منبع: پژوهش های علوم گیاهی بهار 1392; 8(1 (پیاپی 29)):47-55

 

لینک دانلود متن کامل مقاله: 

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6000013922905.pdf

/ 0 نظر / 6 بازدید