بررسی میزان فلوراید انواع مختلف چای متداول در ایران

چای یکی از رایج ترین نوشیدنی های مصرفی در میان مردم دنیا می باشد. از آنجایی که چای بعنوان یک منبع مهم فلوراید محسوب می شود، بنابراین افرادی که بسیار چای می نوشند و یا انواع چای های با محتوای بالای فلوراید را مصرف می کنند، خطر بروز فلوروزیس دندانی یا اسکلتی در آنها بیشتر می باشد. با توجه به نامشخص بودن میزان فلوراید انواع چای های مصرفی در کشور ما، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی غلظت فلوراید در 22 نوع چای متداول در ایران انجام گردید.
روش کار: در این مطالعه توصیفی محتوای فلوراید چای سیاه (10 نوع) چای سیاه کیسه ای (9 نوع) و چای سبز (3 نوع) اندازه گیری شد. از هر نوع چای سه نمونه 2 گرمی بطور تصادفی انتخاب گردید. هر نمونه 2 گرمی در 200 میلی لیتر آب دی یونیزه در حال جوش ریخته شده و بمدت 10 دقیقه نگه داشته شد. پس از آنکه دمای محلول چای با دمای محیط یکسان شد، محلول چای فیلتر گردید و با افزودن آب دی یونیزه حجم آن به 200 میلی لیتر رسانده شد. غلظت فلوراید توسط الکترود یون گزین اندازه گیری و بر حسب میلیگرم در لیتر ثبت گردید. داده ها با استفاده از آنالیز
 ANOVA و آزمون Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: غلظت فلوراید در محلول های تهیه شده از چای سیاه کیسه ای
 (1.51 mg/lit) در مقایسه با چای سبز (1.038 mg/lit) و چای سیاه غیرکیسه ای(0.86 mg/lit)  بطور معنی دار بیشتر بود (0.05>P) اما هیچگونه تفاوت معنی دار بین غلظت فلوراید چای سبز و چای سیاه غیرکیسه ای وجود نداشت (P=0.52).
نتیجه نهایی: مطالعه حاضر نشان داد محتوای فلوراید در برخی انواع چای (سیاه کیسه ای) در سطحی بود که روزانه نوشیدن چند فنجان از آنها می تواند خطر بروز فلوروزیس دندانی را افزایش دهد. بنابراین، مصرف آنها بویژه در کودکان و در تمام افراد ساکن در نواحی با آب شرب حاوی غلظت بالای فلوراید محدود گردد
.

 

نویسندگان: فرزاد مجرد- الهام  خانلری

منبع:  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان زمستان 1391; 19(4 (مسلسل 66)):36-42

لینک دانلود متن کامل مقاله: 

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55913916605.pdf

/ 0 نظر / 13 بازدید