مقایسه سنگ آهک و صدف دریایی برای اصلاح pH خاکهای اسیدی زیر کشت چای

 pH خاک، در سطح وسیعی از اراضی زیر کشت چای ، خیلی اسیدی شده است(pH<4) .علل اصلی اسیدی شدن خاک این اراضی، شامل؛ بارندگی زیاد ، آبشویی ، مواد مادری اسیدی و استفاده طولانی از کودهای شیمیایی آمونیم دار است .pH خیلی اسیدی ،باعث کمبود و ایجاد سمّیت بعضی از عناصر غذایی، شیوع بیماری نماتد مولد زخم ریشه چای و کاهش عملکرد آن شده است . با توجه به اهمیت pH و مقدار مطلوب آن برای رشد چای ( 5/5-5 ) ، افزایش pH این خاکها با استفاده از اصلاح کننده های مناسب و قابل دسترس ضروری بوده و از اهداف این تحقیق، رساندن pH به حد بهینه دراین خاکهاست .
در این بررسی، کاربرد دو نوع ماده آهکی (سنگ آهک محلی و صدف دریایی ) برای تامین نیاز آهکی و افزایشpH خاک باغهای چای ، مقایسه شده است .میزان ماده آهکی مورد نیاز، با استفاده از فرمول تجربی زیر، ‌که توسط فوت (Foth-1984) ارایه شده، با قرار دادن pH مورد نظر و مقادیر CEC اندازه گیری شده ،‌ محاسبه و برآورد گردید و آزمایش به شکل فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. 
CEC-HSP3/0-187=24pH x 
بر این اساس، پودر سنگ آهک، با مقادیر 34/1،‌ 69/2،‌ 07/4 و 14/8 گرم و پودر صدف دریایی، با مقادیر 95/0 ، 89/1 ، 87/2 و‌ 74/5 گرم در کیلوگرم خاک، به ترتیب برای رساندنpH موجود (5/3) به مقادیر 9/3 ، 4/4 ، 8/4 و1/6 اضافه و بعد از 1 ، 2 ، 3 و 6 ماه ،pH در خاک هر گلدان اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که هر دو اصلاح کننده،pH خاک را افزایش داده و در مدت حداقل یک و حداکثر شش ماه، ‌به حد دلخواه می رساند و از این نظر، تفاوتی بین دو اصلاح کننده مشاهده نشد‍‍؛ مقدار اصلاح کننده مورد نیاز برای افزایش pH خاک سطحی ( cm 30-0 ) یک هکتار از این اراضی، از 5/3 به حدود 5 (به عنوان pH مطلوب)، برابر 8 تن صدف دریایی و 12 تن سنگ آهک به دست آمد.

 

نویسندگان: رضا ابراهیمی- پیروز عزیزی

منبع: علوم خاک و آب 1381; 16(1):46-55

متن کامل این مقاله را از این نشانی می توانید دانلود کنید:

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/52713810105.pdf


/ 0 نظر / 5 بازدید