ارزیابی فرآیند لغزش در باغ های چای نواحی کوهستانی شرق گیلان

لغزش، حرکت یکپارچه و ناگهانی حجمی از خاک و مواد سطح دامنه هاست که به پایین دست دامنه ها منتقل می شود. وقوع لغزش های متعدد در باغ های چای نواحی کوهستانی شرق گیلان باعث کاهش سطح کشت چای می شود که در نتیجه مقدار تولید چای پایین می آید و هر ساله بمنظور رفع کمبودها و نیازهای مصرفی چای، مقدار قابل توجهی ارز جهت واردات چای از کشور خارج می گردد. ضمن آنکه کاهش تولید چای خسارات مالی زیادی به چایکاران ناحیه وارد می سازد. بنابراین شناخت پدیده، معرفی اماکن لغزشی و عوامل و عناصر موثر بر لغزش ها در باغ های چای شرق گیلان می تواند بعنوان مطالعات پایه ای برای برنامه ریزان مفید باشد و نتایج حاصل از تحقیق به اقتصاد ناحیه و سطح ملی کمک نماید. این مقاله که خلاصه ای از گزارش نهایی تحقیقی است که در سال 1375 توسط نگارنده به انجام رسیده، با اهداف زیر ارائه می گردد:
1) معرفی عوامل و عناصر موثر در ایجاد لغزش ها و اولویت بندی آنها؛
2) شناسایی و معرفی مکان های لغزشی یا مستعد به رویداد لغزش و اولویت بندی نواحی، به نسبت فراوانی لغزش ها.

 نویسنده: جلیل الدین سرور

منبع: پژوهشهای جغرافیایی پاییز 1383; 36(49):1-18

 متن کامل این پژوهش را از این نشانی دانلود کنید:

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51913834901.pdf

/ 0 نظر / 5 بازدید