تاثیر آنتی اکسیدانی چای سیاه (Camellia Sinesis) بر آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون

 فلاوونوئید ها نقش حفاظتی در واکنش های غیر-آنزیمی در برابر استرس اکسیداتیو بازی می کنند فلاوونوئید ها گروهی از ترکیبات پلی فنولی هستند که در چای وجود دارند. این مواد با رادیکال های آزاد واکنش داده و آنها را خنثی می سازند. در این مطالعه اثر آنتی اکسیدانی چای سیاه روی کبد، متعاقب تزریق تیواستامید در موش های سوری نر از نژاد Albino مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه 40 سر موش در 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه شاهد، گروه دریافت کننده تیواستامید با دوز 
100mg/kg، گروه دریافت کننده ی تیواستامید با دوز 150mg/kg، گروه دریافت کننده تیواستامید با دوز100mg/kg  متعاقب با دریافت چای سیاه با دوز 5 گرم درصد و گروهی که تیواستامید با دوز 150m/kg متعاقب دریافت چای سیاه به دوز 5 گرم درصد دریافت نمودند. تیمار حیوانات با تیواستامید به صورت تزریق درون صفاقی انجام شد. سپس به مدت 30 روز با چای5gr/100ml  به عنوان تنها منبع آشامیدنی و غذای مناسب تغذیه شدند. پس از آن میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز سنجش شد.


یافته ها:

افزایش فعالیت آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در گروهایی که چای سیاه را با تیواستامید دریافت کرده اند در مقایسه با گروه تیواستامید مشاهده شد (P<0.05).


نتیجه گیری:

افزایش فعالیت این دو آنزیم در گروه دریافت کننده چای نشان دهنده اثر آنتی اکسیدانی چای سیاه می باشد که می توان این خاصیت را به کاتچین های چای نسبت داد.

 

نویسندگان: اشرف شریفی- نوشین نقش- نعمت اله رزمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

منبع: علوم آزمایشگاهی زمستان 1392; 7(4):13-18

لینک دانلود متن کامل:

http://www.goums.ac.ir/mljgoums/browse.php?a_id=339&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

/ 0 نظر / 6 بازدید