تاثیر آزو لا در کمپوست کردن پوست درخت، ضایعات چای و پوست برنج

 این تحقیق به منظور بررسی تاثیر آزولا در کمپوست درخت، ضایعات چای و پوست برنج و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مخلوط ها و مواد آلی به کار برده شده با استاندارد بسترهای کشت گیاهان زینتی در گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) اجرا گردید. ابتدا سرخس آزولا به نسبت های حجمی 0، 25، 50، 75 و 100 درصد با پوست درخت، ضایعت چای و پوست برنج مخلوط شد و سپس کمپوست شدند. مخلوط ها در حین کمپوست شدن پس از 45 و 90 روز جهت تعیین رسیدگی نمونه برداری شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل ترکیب چهار سطح آزولا با پوست درخت ،ضایعات چای و پوست برنج بود. یک تیمار نیز به صد در صد آزولا اختصاص داده شد. پنج ماه پس از کمپوست کردن، نمونه برداری مجدد انجام شد و 13 تیمار مورد بررسی با مخلوط شاهد حاوی 50% پیت و 50% پرلیت مقایسه شد. در این زمان تمامی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که آزولا تأثیر معنی‌داری در کمپوست کردن پوست برنج ندارد ولی آزولا در نسبت‌های 50% و 75% اثر معنی‌داری در کمپوست کردن پوست درخت و ضایعات چای داشت. کمپوست آزولا از نظر عناصر غذایی غنی بود و کمپوست پوست درخت و مخلوط‌های آن با آزولا بهترین خصوصیات را برای بسترهای گیاهان زینتی دارا بودند.

 

نویسندگان:

پاداشت دهکایی محمدنقی,خلیقی احمد,کاشی عبدالکریم,نادری روح انگیز

منبع:

نهال و بذر شهریور 1382; 19(2):209-225.

 

لینک دانلود متن کامل مقاله:

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56113820202.pdf

/ 0 نظر / 11 بازدید