توصیه هایی برای حفظ کیفیت برگ سبز چای

سازمان چای کشور از گذشته تاکنون تلاش داشته تا با ارائه نوشته های ساده شده و آموزشی به ارتقای دانش بهره برداران اقدام نماید. کاری که چند سالی است به دلایل مختلف دنبال نمی شود. من در این جا تعدادی از نشریه های ترویجی سازمان چای کشور (چه در حال حاضر چه در گذشته) همین طور ترجمه نشریه های ترویجی سایر کشورهای تولید کننده چای را معرفی و به علاقه مندان ارائه می نمایم.

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید