مقدارآلومینیوم خاک و برگ سبز چای در باغات شمال کشور و ارزیابی مقدار آن

مقدارآلومینیوم خاک و برگ سبز چای در باغات شمال کشور و ارزیابی مقدار آن در انواع چای خشک و نوشابه حاصل از آن

نویسندگان

سیدیحیی صالحی لیسار - گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز,

رقیه حاجی بلند - گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده

بهره برداری علمی از منابع آب و خاک و همچنین افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی بویژه محصولاتی که ارزش تغذیه ای برای انسان دارند , مستلزم شناخت همه جانبه از وضعیت خاک و تغذیه گیاهی است . چای یک گیاه انباشته گر آلومینیوم بوده [2] و غلظتهای نسبتا بالای آلومینیوم باعث تحریک رشد آن می شود . امروزه علاوه بر شناسائی اثرات مثبت مصرف چای بر سلامتی انسان که باعث افزایش مصرف آن در سراسر جهان شده است [,3] اثرات مضر آلومینیوم بر سلامتی انسان بویژه در رابطه با بیماریهای عصبی نظیر آلزایمر و برخی مشکلات کلیوی نیز شناخته شده و نقش مصرف نوشیدنی حاصل از چای به عنوان منبع ورود آلومینیوم به بدن انسان مورد توجه قرار گرفته است [.2] بالاتر بودن سرانه مصرف چای در ایران نسبت به متوسط جهانی لزوم بررسی بیشتر این موضوع را نشان می دهد . گیاه چای در جهان و ایران عمدتا بر روی خاکهای اسیدی کشت می شود که فراهمی بالای آلومینیوم از ویژگیهای مهم آنهاست . واضح است که فراهمی بالای آلومینیوم در خاک می تواند علاوه بر ایجاد مشکلات تغذیه ای برای گیاهان بر غلظت نهائی آلومینیوم در برگ سبز چای و نوشابه حاصل از آن تاثیر بگذارد . در این پژوهش علاوه بر مطالعه مقدار آلومینیوم قابل دسترس در خاکهای باغات چای مناطق مختلف شمال کشور و مقدار آن در برگ سبز، مقدار آلومینیوم در انواع پرمصرف چای خشک در ایران و آزادسازی آلومینیوم به نوشابه حاصل از چای سیاه با تاکید بر اثر مدت زمان دم کردن چای مورد بررسی قرار گرفته است . مقایسه ای نیز بین چای ایرانی و چایهای وارداتی صورت گرفته است .

جهت دریافت این مقاله به نشانی رایانامه من

m.sanjary@gmail.com

درخواست دهید.

/ 0 نظر / 28 بازدید