چای ایرانی

مطالب آموزشی و ترویجی درباره چای در ایران و جهان

مقایسه تاثیر سه روش مصرف عصاره چای سبز، تمرینات هوازی و ترکیب آن ها بر سطح CRP
نویسنده : سید محسن سنجری - ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳
 

عنوان کامل تحقیق: 

مقایسه تاثیر سه روش مصرف عصاره چای سبز، تمرینات هوازی

و ترکیب آن ها بر سطح CRP در زنان چاق

 چاقی با افزایش التهاب و افزایش فاکتورهای پیش التهابی مانند CRP همراه است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر سه روش مصرف عصاره چای سبز، تمرینات هوازی و ترکیبی بر سطح CRP در زنان چاق بود.
روش کار: این تحقیق نیمه تجربی در سال 1391 در شهر اصفهان انجام گرفت. 36 زن با دامنه سنی 
33.63±4.78 سال، قد 157.83±5.59سانتی متر، وزن 84.25±11.04 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 33.80±4.11 کیلوگرم بر مترمربع به طور تصادفی به چهار گروه تمرین هوازی، مصرف عصاره چای سبز، ترکیب آن ها و کنترل تقسیم شدند. ابتدا ترکیبات بدنی، فشار خون سیستولی و دیاستولی و سطح CRP سرمی در هر چهار گروه اندازه گیری شد. برنامه تمرین هوازی هفته ای 3 جلسه به مدت 12 هفته بود. گروه عصاره چای سبز روزانه 3 کپسول عصاره 500 میلی گرمی پس از هر وعده غذای اصلی به مدت 12 هفته مصرف کردند. گروه ترکیبی به طور هم زمان به تمرین هوازی و مصرف عصاره چای سبز پرداخت. پس از 12 هفته تمام متغیرها در چهار گروه اندازه گیری شد. مقایسه درون گروهی با -t همبسته و مقایسه بین گروهی با تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد.
یافته ها: در هر سه گروه سطح CRP سرم در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنادار داشت ولی بین گروه ها تفاوت معنادار وجود نداشت(p<0.05). همچنین فشار خون سیستولی در گروه تمرین هوازی و فشار خون دیاستولی در گروه ترکیبی کاهش معنادار داشت در حالی که فشار خون سیستولی و دیاستولی در گروه مصرف عصاره چای سبز تغییر معنادار نداشت (p<0.05)در هر سه گروه ترکیبات بدن شامل وزن، BMI، درصد چربی،  WHRکاهش معنادار نداشت، ولی دور کمر در گروه تمرین هوازی و عصاره چای سبز کاهش معنادار داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که هم تمرین هوازی و هم مصرف عصاره چای سبز می تواند مقدار CRP 
سرمی را کاهش دهد و ترکیبی از این دو نیز موثر است. همچنین یافته های پژوهش حاضر بر تاثیر تمرینات هوازی بر کاهش فشار خون در زنان چاق تاکید دارد و می توان از این تمرینات برای کاهش فشار خون در زنان چاق با پرفشاری خون استفاده کرد.

 

نویسندگان: مریم ذوالفقاری- فرزانه تقیان- مهدی هدایتی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

منبع: علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) مرداد 1392; 20(110):8-21

لینک دانلود متن کامل مقاله:

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/79213902102.pdf