چای ایرانی

مطالب آموزشی و ترویجی درباره چای در ایران و جهان

بررسی تاثیر نماتدکش های فسفره در کنترل نماتد مولد زخم ریشه Pratylenchus loosi
نویسنده : سید محسن سنجری - ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٤
 

بررسی تاثیر نماتدکش های فسفره در کنترل نماتد مولد زخم ریشه Pratylenchus loosi در باغات چای

نماتد مولد زخم ریشه چای Pratylenchus loosi در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین عوامل خسارتزای چای درشمال کشور مطرح است. بوته های آلوده به این نماتد ضعیف و کم رشد، دارای شاخه های متفرق و قادر به تولید شاخه و برگ جدید نمی باشند. برای کنترل این نماتد نماتدکش های نماکور (فنامیفوس) و راگبی (کادوزافوس) در دو باغ آلوده و در دو منطقه مختلف شرق گیلان به مدت دو سال متوالی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو غلظت از گرانول ده درصد نماتدکشهای نماکور و راگبی و همچنین امولسیون (EC400) نماکور در چهار تکرار انجام شد. نمونه برداری از ریشه و خاک اطراف ریشه قبل از مصرف نماتدکش و سپس حدودا دو، پنج و ده ماه بعد از سال اول و دو، شش و سیزده ماه بعد از سال دوم مصرف نماتدکش ها انجام شد و میزان جمعیت نماتد با روش های متعارف از خاک و ریشه استخراج و شمارش گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که کلیه تیمارهای نماتدکش در تمامی تاریخ های نمونه برداری بعد از مصرف در هر دو منطقه باعث کاهش میزان جمعیت نماتد درون ریشه شده و در نمونه برداریهای سال دوم بیشترین تلفات را نشان داد و بعلاوه میزان محصول برگ سبز چای نیز در تیمارهای نماتدکش بطور معنی داری بیشتر از تیمارهای شاهد بوده است.

 

نویسندگان: زهرا تنها معافی- عبداله میر حسینی مقدم

منبع: بیماریهای گیاهی تیر 1380; 37(2-1):29-38